ALGEMENE VOORWAARDEN

Coöperatieve Kredietunie Haarlemmermeer U.A.
 

  1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

1.2 KUHeo

Coöperatieve Kredietunie Haarlemmermeer e.o. U.A. (KUHeo), gevestigd te Haarlemmermeer.

1.3 Statuten

De statuten van KUHeo.

1.4 Lid

Een lid van KUHeo.

1.5 Kredietaanvraag

Een aanvraag door een Kredietaanvrager of Lid tot het verkrijgen van krediet, welke aanvraag wordt ingediend via de Website.

1.6 Kredietaanvrager

Degene die via KUHeo een Kredietaanvraag indient.

1.7 Kredietnemend Lid

De rechtspersoon of -personen, of samenwerkingsverband van rechtspersonen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie op basis van een Kredietovereenkomst een kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld.

1.8 Kredietgevend Lid

De rechtspersoon die ten behoeve van de totstandkoming van een Kredietovereenkomst krediet ter beschikking stelt.

1.9 Publicatietermijn

Een periode van 28 kalenderdagen welke aanvangt op de datum dat de Kredietaanvraag door KUHeo op de Website wordt gepubliceerd. De Publicatietermijn eindigt om 23.59 uur van de 28e dag.

1.10 Kredietovereenkomst

Een kredietovereenkomst tussen het Kredietgevende Lid en het Kredietnemende Lid die tot stand komt na en als gevolg van de bemiddeling door KUHeo, en waarin de voorwaarden van het tot stand gekomen krediet worden beschreven. In de Kredietovereenkomst is in ieder geval opgenomen een betaal/incassoschema terzake van het verleende krediet, alsmede de eventueel verstrekte zekerheden.

1.11 Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies

De door KUHeo ingeschakelde Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies die namens KUHeo o.a. het betalingsverkeer afhandelt tussen Kredietgevende Leden en Kredietnemende Leden, in het geval het bemiddelingsmodel van toepassing is.

1.12 Coach

De persoon die vanuit KUHeo wordt toegewezen voordat de Kredietovereenkomst tot stand komt, en het Kredietnemend Lid coacht en adviseert bij de bedrijfsvoering.

1.13 Website
De website van KUHeo, welke fungeert als “platform” waarop enerzijds Kredietaanvragen worden gepubliceerd en anderzijds Kredietgevende Leden op de Kredietaanvraag kunnen inschrijven.

  1. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen:

– Kredietaanvragers en KUHeo;

– Kredietgevende Leden en KUHeo;

– Kredietnemende Leden en KUHeo;

– KUHeo en andere partijen, alsmede op Kredietovereenkomsten.

2.2 Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is verplicht om, alvorens enige verplichting aan te gaan, zich goed op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager verklaren zich bewust te zijn van de (financiële en andere) risico’s die met het aantrekken en het verstrekken van krediet via KUHeo gepaard gaan.
2.3 Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is gehouden tot naleving van deze Algemene Voorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van KUHeo schaden of kunnen schaden.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de Statuten. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Statuten.
2.5 Het is KUHeo toegestaan om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. KUHeo maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden beschikbaar op de Website.

  1. Lidmaatschap

3.1 Aspirant-lidmaatschap
3.1.1 De Kredietaanvrager krijgt tijdens het aanvraagproces tijdelijk toegang tot het besloten deel van de Website en wordt daarmee toegelaten als aspirant-lid van KUHeo.
3.1.2 De Kredietaanvrager heeft als aspirant-lid niet de rechten en plichten van een volwaardig Lid. De Kredietaanvrager dient zich wel te houden aan alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij uit de context het tegendeel blijkt. De Kredietaanvrager wordt als volwaardig Lid toegelaten op het moment dat op de Kredie