ALGEMENE VOORWAARDEN

Coöperatieve Kredietunie Haarlemmermeer U.A.
 

 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

1.2 KUHeo

Coöperatieve Kredietunie Haarlemmermeer e.o. U.A. (KUHeo), gevestigd te Haarlemmermeer.

1.3 Statuten

De statuten van KUHeo.

1.4 Lid

Een lid van KUHeo.

1.5 Kredietaanvraag

Een aanvraag door een Kredietaanvrager of Lid tot het verkrijgen van krediet, welke aanvraag wordt ingediend via de Website.

1.6 Kredietaanvrager

Degene die via KUHeo een Kredietaanvraag indient.

1.7 Kredietnemend Lid

De rechtspersoon of -personen, of samenwerkingsverband van rechtspersonen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie op basis van een Kredietovereenkomst een kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld.

1.8 Kredietgevend Lid

De rechtspersoon die ten behoeve van de totstandkoming van een Kredietovereenkomst krediet ter beschikking stelt.

1.9 Publicatietermijn

Een periode van 28 kalenderdagen welke aanvangt op de datum dat de Kredietaanvraag door KUHeo op de Website wordt gepubliceerd. De Publicatietermijn eindigt om 23.59 uur van de 28e dag.

1.10 Kredietovereenkomst

Een kredietovereenkomst tussen het Kredietgevende Lid en het Kredietnemende Lid die tot stand komt na en als gevolg van de bemiddeling door KUHeo, en waarin de voorwaarden van het tot stand gekomen krediet worden beschreven. In de Kredietovereenkomst is in ieder geval opgenomen een betaal/incassoschema terzake van het verleende krediet, alsmede de eventueel verstrekte zekerheden.

1.11 Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies

De door KUHeo ingeschakelde Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies die namens KUHeo o.a. het betalingsverkeer afhandelt tussen Kredietgevende Leden en Kredietnemende Leden, in het geval het bemiddelingsmodel van toepassing is.

1.12 Coach

De persoon die vanuit KUHeo wordt toegewezen voordat de Kredietovereenkomst tot stand komt, en het Kredietnemend Lid coacht en adviseert bij de bedrijfsvoering.

1.13 Website
De website van KUHeo, welke fungeert als “platform” waarop enerzijds Kredietaanvragen worden gepubliceerd en anderzijds Kredietgevende Leden op de Kredietaanvraag kunnen inschrijven.

 1. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen:

– Kredietaanvragers en KUHeo;

– Kredietgevende Leden en KUHeo;

– Kredietnemende Leden en KUHeo;

– KUHeo en andere partijen, alsmede op Kredietovereenkomsten.

2.2 Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is verplicht om, alvorens enige verplichting aan te gaan, zich goed op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager verklaren zich bewust te zijn van de (financiële en andere) risico’s die met het aantrekken en het verstrekken van krediet via KUHeo gepaard gaan.
2.3 Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is gehouden tot naleving van deze Algemene Voorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van KUHeo schaden of kunnen schaden.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de Statuten. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Statuten.
2.5 Het is KUHeo toegestaan om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. KUHeo maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden beschikbaar op de Website.

 1. Lidmaatschap

3.1 Aspirant-lidmaatschap
3.1.1 De Kredietaanvrager krijgt tijdens het aanvraagproces tijdelijk toegang tot het besloten deel van de Website en wordt daarmee toegelaten als aspirant-lid van KUHeo.
3.1.2 De Kredietaanvrager heeft als aspirant-lid niet de rechten en plichten van een volwaardig Lid. De Kredietaanvrager dient zich wel te houden aan alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij uit de context het tegendeel blijkt. De Kredietaanvrager wordt als volwaardig Lid toegelaten op het moment dat op de Kredietaanvraag na inschrijving volledig is ingeschreven en de Kredietovereenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen.

3.2 Voorwaarden voor het lidmaatschap
3.2.1 Om als Kredietgevend Lid of als Kredietnemend Lid te kunnen optreden is het lidmaatschap van KUHeo verplicht.
3.2.2 Om als Kredietnemend Lid of Kredietgevend Lid in aanmerking te komen moet men voldoen aan de volgende voorwaarden: ·A. Kredietgevende Leden en Kredietnemende leden kunnen uitsluitend rechtspersonen zijn, die gevestigd zijn in Nederland.

 1. De rechtspersoon:
  i. Dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  ii. Dient niet in staat van faillissement te verkeren of surseance te hebben aangevraagd;
  iii. Dient een contactpersoon te hebben aangesteld die optreedt namens de rechtspersoon, en waarvan de NAW-gegevens bij KUHeo zijn gedeponeerd;
  iv. Dient een contactpersoon te hebben aangesteld die handelingsbekwaam is en niet onder curatele gesteld mag zijn; ·v. moet de vestigingsplaats hebben in de Haarlemmermeer regio en de provincie N-Holland.
  3.2.3 Het staat KUHeo vrij om aanvullende criteria te stellen om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van KUHeo.
  3.2.4 Verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als Kredietnemend of Kredietgevend Lid, mits zij een inschrijving hebben in de Kamer van Koophandel en verplicht zijn een jaarverslag te publiceren. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er door de betrokken organen van de kredietnemende rechtspersoon een goedgekeurde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor het lidmaatschap.

3.3 Contributie
3.3.1 Ieder Lid is verplicht een aandeel in de KUHeo te verwerven.


3.4 Beëindiging van het lidmaatschap

3.4.1 Leden die een Kredietovereenkomst hebben afgesloten zijn niet gerechtigd om gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst hun lidmaatschap van KUHeo te beëindigen.
3.4.2 Het lidmaatschap wordt door KUHeo beëindigd op 1 januari van het opeenvolgende kalenderjaar:
A. Zodra een krediet volledig is afgelost of om een andere reden is beëindigd, en het Lid geen andere kredieten via KUHeo heeft afgesloten, of zelf niet optreedt als Kredietgevend Lid;
B. Zodra het Kredietgevend Lid geen kapitaal verschaft terzake van lopende Kredietovereenkomsten, en gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inschrijvingen heeft uitgevoerd op openstaande Kredietaanvragen.
3.4.3 KUHeo zal het voornemen tot beëindiging van het lidmaatschap aan het Lid aankondigen met een termijn van ten minste 1 maand. Na afloop van deze termijn zal KUHeo het lidmaatschap beëindigen.
3.4.4 Door beëindiging van het lidmaatschap komt tevens een einde aan het recht tot het gebruik van de persoonlijke omgeving van de Website.

3.4.5. De beëindiging van het lidmaatschap wordt geëffectueerd door verkoop van het aandeel aan de KUHeo tegen de dan geldende waarde (eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen)


3.5 Niet-overdraagbaarheid en overgang van het lidmaatschap

3.5.1 Het lidmaatschap van KUHeo is niet overdraagbaar aan andere natuurlijke of rechtspersonen.
3.5.2 Indien een Lid dat is ingeschreven als rechtspersoon een juridische fusie aangaat met een andere rechtspersoon, gaat het lidmaatschap automatisch over op de overblijvende rechtspersoon.

 1. Kredietaanvragen


4.1 Rol van KUHeo

4.1.1 KUHeo brengt Kredietgevende Leden en Kredietnemende Leden via haar vereniging en Website bij elkaar ten einde een Kredietovereenkomst tussen de Leden tot stand te laten komen. KUHeo verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen, waaronder begrepen het administratieve beheer en de incasso onder de Kredietovereenkomst.
4.1.2 KUHeo treedt op als bemiddelaar in opvorderbare gelden en heeft hiervoor een ontheffing van artikel 4:3 Wft bij de AFM aangevraagd.
4.1.3 De Leden besluiten zelf of, en zo ja in welke mate, zij krediet willen aantrekken, dan wel ter beschikking willen stellen, via KUHeo. Het Kredietgevend Lid bepaalt zelf op welke Kredietaanvragen hij/zij wenst te investeren. KUH zal nimmer een adviserende rol innemen terzake van de gepubliceerde Kredietaanvragen, anders dat KUHeo adviseert het te investeren vermogen over meerdere projecten te spreiden.
4.1.4 De verplichtingen van KUHeo zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

 

4.2 Volmacht aan KUHeo; voldoening verplichtingen en mededelingen door Kredietnemend Lid
4.2.1 Door in te schrijven op een Kredietaanvraag verleent een Kredietgevend Lid aan KUHeo een onherroepelijke volmacht om in zijn plaats als gevolmachtigde alle rechten en plichten uit hoofde van de Kredietovereenkomst jegens het Kredietnemend Lid uit te oefenen, inclusief, doch niet beperkt tot, het incasseren van het krediet bij niet of niet-tijdige nakoming. KUHeo zal de volmacht naar beste vermogen uitoefenen.
4.2.2 Het Kredietnemend Lid verklaart door het indienen van de Kredietaanvraag zich op voorhand akkoord met deze volmacht en verklaart dat hij aan KUHeo alle verplichtingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst zal voldoen alsof KUHeo geldgever was onder de Kredietovereenkomst.
4.2.3 De Volmacht is onherroepelijk en kan gedurende de looptijd van het krediet niet worden ingetrokken.
4.2.4 Voldoening van enige verplichting uit hoofde van de Kredietovereenkomst aan KUHeo, waaronder begrepen het doen van enige betaling, geldt als bevrijdend ten opzichte van de betreffende verplichting jegens het Kredietgevend Lid
4.2.5 Alle mededelingen die een Kredietnemend Lid aan een Kredietgevend Lid wenst te doen of verplicht is te doen, dienen te geschieden aan KUHeo als gevolmachtigde van het Kredietgevend Lid. Een rechtsgeldige mededeling aan KUH wordt geacht (tevens) een mededeling aan het Kredietgevend Lid te zijn.

4.3 Kredietaanvragen en totstandkoming van het krediet

4.3.1 Kredietaanvragers dienen een Kredietaanvraag in via de website van KUH. Een Kredietaanvrager verplicht zich om de door KUH verlangde informatie op de door KUH aangegeven wijze aan te leveren bij de Kredietaanvraag. Deze informatie bestaat in ieder geval uit:
A. jaarcijfers over een periode van 3 jaren, voor zover beschikbaar;
B. bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; alsmede alle overige door KUH verlangde informatie.
4.3.2 Alle bescheiden dienen volledig en onbetwistbaar te zijn. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een Kredietaanvraag (bijvoorbeeld een faillissement) dient KUH hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.
4.3.3 Het bestuur of de kredietcommissie van KUH beoordeelt de Kredietaanvraag en beslist of deze wordt gepubliceerd en open staat voor inschrijving door haar Leden. Het bestuur of de kredietcommissie bepaalt, samen met het Kredietnemende Lid, welke informatie ter beschikking komt voor de Leden ten behoeve van de inschrijving.
4.3.4 KUH behoudt zich het recht voor om een Kredietaanvraag af te wijzen dan wel niet te publiceren om haar moverende redenen. KUH behoudt zich tevens het recht voor om aanpassingen in de opgegeven informatie door te voeren zoals die wordt gepubliceerd op de Website. KUH kan op geen enkele wijze garanderen dat op een gepubliceerde Kredietaanvraag (volledig) wordt ingeschreven en/of dat een Kredietovereenkomst tot stand komt. Kredietaanvragen kunnen nooit overschreven worden.
4.3.5 KUH is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Kredietaanvrager informatie in te (laten) winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen. Indien dit door het bestuur of de kredietcommissie van KUH wordt vereist, zijn de opdracht, kosten en uitvoering daarvan voor rekening en verantwoordelijkheid van de Kredietaanvrager. De Kredietaanvrager moet hiervoor expliciet toestemming geven. Indien de Kredietaanvrager niet aan het verzoek van het bestuur of kredietcommissie wil of kan voldoen onder de hier gestelde voorwaarden, wordt de Kredietaanvraag afgewezen.

4.3.6 Een Kredietaanvraag geldt na publicatie op de Website als een onherroepelijk aanbod van de Kredietaanvrager om de gevraagde financiering tot stand te brengen op de in de Kredietaanvraag vermelde voorwaarden en kan gedurende de Publicatietermijn niet door de Kredietaanvrager worden ingetrokken.
4.3.7 De Kredietaanvraag wordt gedurende de Publicatietermijn op het ledendeel van de website geplaatst en staat gedurende deze termijn open voor inschrijving. Na afloop van de Publicatietermijn is de Kredietaanvraag volgetekend of niet volgetekend. Indien de Kredietaanvraag is volgetekend, wordt het krediet verleend op basis van een Kredietovereenkomst tussen Kredietgevend en Kredietnemend Lid. Indien de Kredietaanvraag niet binnen de Publicatietermijn is volgetekend, komt geen Kredietovereenkomst tot stand en geldt de Kredietaanvraag als ingetrokken.
4.3.8 De Kredietaanvraag geldt als door het Kredietgevend Lid geaccepteerd op het moment dat het Kredietgevend Lid de Kredietovereenkomst via de Website heeft geaccordeerd en een betaalopdracht aan zijn bank heeft gegeven tot overmaking van het bedrag van zijn inschrijving.
4.3.9 De Kredietovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Kredietaanvraag is volgetekend. Indien na het verstrijken van de Publicatiedatum blijkt dat de Kredietaanvraag niet is vol getekend, wordt het door het Kredietgevend Lid gestort bedrag binnen 10 werkdagen door KUH teruggestort.

4.4 Verzending en ondertekening Kredietovereenkomst

4.4.1 Indien de Kredietaanvraag gedurende de Publicatietermijn wordt vol getekend, draagt KUH zorg voor de digitale verzending van de Kredietovereenkomst naar de betrokken Leden.
4.4.2 De Kredietovereenkomst wordt niet in origineel ondertekend. De eerste betaling door het Kredietnemend Lid, c.q. aanvaarding van enige betaling door het Kredietgevend Lid, geldt, voor zover aanvaarding niet reeds eerder op andere wijze is gebleken, in ieder geval als onherroepelijke aanvaarding van zowel de Kredietovereenkomst als de Algemene Voorwaarden.
4.4.3 Op eerste verzoek van KUH zullen Kredietgevend Lid en Kredietnemend Lid op enig moment alsnog een origineel exemplaar van de in het vorige lid genoemde documenten ondertekenen, indien KUH dat nodig of wenselijk acht.

 

 1. Betalingsproces

5.1 Betaling door Kredietgevend Lid

5.1.1 Na intekening op het krediet door een Kredietgevend Lid wordt het ingetekende bedrag door het Kredietgevend Lid direct via iDeal overgemaakt naar de daarvoor bestemde rekening van de Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies. Na volledige inschrijving en ontvangst van de volledig toegezegde som zal KUH verplicht zijn deze som onder aftrek van kosten binnen vijf werkdagen beschikbaar te stellen aan het Kredietnemend Lid.
5.1.2 Het Kredietgevend Lid heeft geen recht op compensatie voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen de betaling van de krediettermijnen enerzijds en het uitboeken van de investeringstermijnen anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van Kredietnemende Leden dan wel Kredietgevende Leden.

5.2 Beschikbaarstelling van het krediet

5.2.1 De gelden zullen aan het Kredietnemend Lid beschikbaar worden gesteld zodra de Kredietaanvraag is volgetekend, de Kredietovereenkomst door alle partijen is bevestigd en de middelen beschikbaar zijn gesteld door de Kredietgevende Leden op de aangegeven rekening van de Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies. De gelden die binnenkomen vanuit het Kredietgevend Lid zullen tijdelijk op een rekening van de Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies geplaatst worden. Uitbetaling van het krediet vindt plaats na ontvangst van alle door Kredietgevende Leden toegezegde sommen.
5.2.2 Er wordt geen rente vergoed aan Kredietgevende Leden over de periode dat de gelden op de tussenrekening staan. KUH verplicht zich om geboekte gelden zo snel mogelijk over te boeken aan het Kredietnemend Lid zodra alle betalingen van de Kredietgevende Leden zijn ontvangen op de rekening van de Stichting Derdengelden Samenwerkende Kredietunies.

5.3 Betalingen door Kredietnemend Lid

5.3.1 De rente- en aflossingsbedragen zullen door het Kredietnemend Lid via iDeal worden betaald, zoals deze zijn vastgelegd in het betaalschema van de Kredietovereenkomst. Binnen een periode van maximaal 10 werkdagen na ontvangst zal KUHeo deze rente- en aflossingsbedragen overmaken aan de Kredietgevende Leden.
5.3.2 Bij niet-tijdige betaling van het maandelijkse rente en/of aflossingsbedrag kunnen daarvoor aan Kredietnemend Lid bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht, indien dat driemaal of vaker voorkomt. Deze kosten bedragen minimaal € 15,00 per niet-tijdige betaling.

 1. Inhoud van de Kredietovereenkomst

6.1 Omvang en looptijd krediet; rente

6.1.1 Een aangevraagd krediet mag maximaal € 250.000 bedragen. KUHeo behoudt zich het recht voor om dit maximum aan te passen.
6.1.2 De looptijd van een Kredietovereenkomst bedraagt minimaal 36 maanden en maximaal 84 maanden. KUHeo behoudt zich het recht voor om dit minimum en maximum aan te passen.
6.1.3 Het bestuur of de kredietcommissie van KUHeo zal de rente bepalen voor het gewenste krediet en de rentevergoeding voor de Kredietgevende Leden. Het Kredietgevend Lid kan geen invloed uitoefenen op de looptijd, rentevergoeding of andere elementen van een gepubliceerde Kredietaanvraag.

6.2 Maximale inbreng Kredietgevend Lid

6.2.1 Het is een Kredietgevend Lid niet toegestaan tevens als Kredietnemend Lid te fungeren. Kredietgevende leden kunnen maximaal € 500.000 op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via KUHeo.

6.3 Meerdere kredietgevers

6.3.1 Indien terzake van een verstrekt krediet sprake is van meerdere kredietgevers, zal het Kredietnemend Lid jegens ieder der Kredietgevende Leden zijn verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, pro rata nakomen.

 1. Vergoedingen

7.1 Vergoeding door Kredietaanvrager/ Kredietnemend Lid

7.1.1 Indien een Kredietaanvraag niet leidt tot een goedgekeurd, volgetekend en verstrekt krediet, is de Kredietaanvrager €200 kosten verschuldigd aan KUHeo.
7.1.2 Indien een Kredietaanvraag wel leidt tot een goedgekeurd, volgetekend en verstrekt krediet, is het Kredietnemend Lid bij aanvang van de Kredietovereenkomst de volgende vergoedingen verschuldigd:
A. Successfee. De successfee is de fee die verschuldigd is als gevolg van het succesvol afsluiten van het krediet en bedraagt voor het Kredietnemend Lid eenmalig € 1.000. Deze fee zal door KUHeo direct verrekend worden met de overboeking van het geleende bedrag.
B. Handlingkosten. De handlingkosten voor het afsluiten en afwikkelen van het krediet bedraagt voor het Kredietnemend Lid eenmalig 1,5% van het gevraagde lening bedrag. Deze kosten zullen door KUHeo direct verrekend worden met de overboeking van het geleende bedrag.
7.1.3 De kosten van de Coach worden door KUHeo vastgesteld en worden door KUHeo in rekening gebracht bij het Kredietnemend Lid.

7.2 Vergoeding door Kredietgevend Lid

7.2.1 Het Kredietgevend Lid zal geen kosten in rekening worden gebracht voor het afsluiten van de Kredietovereenkomst en de afwikkeling van de kredietverlening.

 1. Incassokosten en verhaal op Kredietgevend Lid
  8.1 Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag worden verhaald op het Kredietnemend Lid. Daaronder zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals, doch niet beperkt tot, de kosten voor incassobureaus, boeterente e.d.
  8.2 Indien en voor zover het Kredietnemend Lid onvoldoende verhaal biedt voor de (volledige) voldoening van zijn betalingsverplichtingen (hoofdsom, rente, boete, verzuimrente en incassokosten), zal het te kort pro rata door KUHeo aan de betrokken Kredietgevende Leden in rekening worden gebracht. Dat zal nooit hoger worden dan de inleg van het Kredietgevend Lid.
 1. Coaching

9.1 Het Kredietnemend Lid verplicht zich, vanaf de totstandkoming van het krediet, tot het zich laten coachen en adviseren door een door KUHeo aangewezen Coach. De Coach dient onverwijld toegang te krijgen tot alle voor zijn taak benodigde bedrijfsinformatie, en de accountant en/of boekhouder van het Kredietnemend Lid.
9.2 De operationele afspraken tussen Kredietnemend Lid en Coach worden bij aanvang in onderling overleg besproken en vastgelegd. De kosten van de Coach voor het Kredietnemend Lid worden door KUHeo vastgesteld en door KUHeo in rekening gebracht bij het Kredietnemend Lid.
9.3 De Coach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van zijn coachende en adviserende activiteiten.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid in verband met Kredietaanvragen en -overeenkomsten
10.1.1 KUHeo is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie zoals opgenomen in de Kredietaanvraag.
10.1.2 KUHeo is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste financiering.
10.1.3 KUHeo is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door het Kredietnemend Lid zoals deze zijn vastgelegd in de Kredietovereenkomst.
10.1.4 Het Kredietnemend Lid is tegenover het Kredietgevend Lid volledig aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien één van betrokken partijen, zijnde Kredietnemend Lid dan wel Kredietgevend Lid, overeengekomen verplichtingen niet nakomt, zal KUHeo aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichting. Indien alsnog de verplichting niet nagekomen wordt, behoudt KUHeo zich het recht voor de vordering uit handen te geven ter incasso, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

10.2 Aansprakelijkheid in verband met informatievoorziening

10.2.1 KUHeo gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens en is niet aansprakelijk voor mogelijke foutieve, onjuiste of niet tijdige informatievoorziening door de Leden. Kredietnemende Leden en Kredietgevende Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. KUHeo behoudt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.

10.3 Aansprakelijkheid in verband met de Website

10.3.1 Het Lid vrijwaart KUHeo in alle gevallen voor aanspraken van Kredietaanvragers en derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van de Website, software en via de Website met Kredietnemende Leden en/of andere het Leden uitgewisselde berichten en aangegane transacties.
10.3.2 Hoewel door KUHeo de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van de Website en de daaraan gerelateerde diensten, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. KUHeo en haar medewerkers zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door het Lid op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
KUHeo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de Website of gebreken in de communicatie daarmee.

10.4 Algemene aansprakelijkheidsbeperking

10.4.1 De totale aansprakelijkheid van KUHeo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot een maximum bedrag van € 500.
10.4.2 Aansprakelijkheid van KUHeo voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, is uitgesloten.
10.4.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KUHeo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KUHeo vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat geen recht op schadevergoeding indien de schade:
A. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens KUHeo aan het Lid verstrekte voorschriften;
B. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of
C. anderszins veroorzaakt is door niet aan KUHeo toe te rekenen oorzaken.

 1. Kennisgevingen
  11.1 Alle kennisgevingen door KUHeo aan de Leden of Kredietaanvragers kunnen geschieden door middel van mededelingen via de Website, of door middel van het laatst door het Lid opgegeven e-mail adres.
 1. Website
  12.1 Binnen de Website krijgt ieder Lid een eigen omgeving. Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar. Binnen deze omgeving zullen totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, betaalschema’s en aflossingsschema’s beschikbaar worden gesteld.

12.2 Alle Kredietaanvragen waarop een Kredietgevend Lid inschrijft, worden zichtbaar gesteld op de persoonlijke omgeving van de Website.
12.3 KUHeo is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van de Website te wijzigen.
12.4 Het gebruiksrecht van de persoonlijke omgeving wordt uitsluitend toegekend aan een Lid en kan niet aan een derde worden overgedragen.
12.5 Het Lid is er mee bekend dat toegang tot de Website afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding.
12.6 Het Lid is zelf verantwoordelijk (zowel tegenover KUHeo als tegenover anderen) voor alle activiteiten die worden verricht via de persoonlijke omgeving van de Website.
12.7 KUHeo is gerechtigd om een Lid geheel of gedeeltelijk de toegang te ontzeggen tot de Website.
12.8 KUHeo houdt de Website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. KUHeo heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.
12.9 Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar KUHeo kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de Website en/of de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.
12.10 Het gebruik van het persoonlijke gedeelte van de Website door een Lid kan door KUHeo zonder opzeggingstermijn worden opgeschort of beëindigd:
A. indien een Lid in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van een Lid-rechtspersoon of beëindiging van zijn activiteiten;
B. indien een Lid toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen ingevolge deze Algemene Voorwaarden en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven;
C. indien er naar het oordeel van KUH sprake is van handelingen die schadelijk zijn voor KUHeo.
12.11 Beëindiging op grond van artikel 12.10 laat onverlet verplichtingen uit de Kredietovereenkomst, dan wel verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
12.12 KUHeo is wegens beëindiging van het gebruiksrecht nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

 1. Cookies
  13.1 een Lid verklaart zich akkoord met het gebruik en het plaatsen door KUHeo van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de computer, tablet of mobiele telefoon (en andere apparaten die toegang tot het internet verschaffen) van het Lid wanneer een Lid de Website bezoekt. Dit is om een Lid te voorzien van de best mogelijke gebruikservaring van de Website. De cookies op de Website:
  A. zorgen ervoor dat de Website en/of het Platform functioneert;
  B. zorgen ervoor dat het Lid niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te loggen;
  C. onthouden de eigen instellingen van het Lid tijdens en tussen de bezoeken;
  D. verbeteren de snelheid en de veiligheid van de Website;
  E. zorgen ervoor dat Leden pagina’s kunnen delen met sociale netwerken zoals Facebook en Twitter;
  F. worden (via het gebruik door KUH van Google Analytics) gebruikt om bezoekersstatistieken in kaart te brengen.
  13.2 KUHeo gebruikt geen cookies om:
  A. gevoelige informatie te vergaren van een Lid; of
  B. informatie van een Lid door te geven aan reclamenetwerken.
   
 1. Intellectuele eigendom
  14.1 Alle merken, logo’s, domeinnamen en andere uitingen zijn eigendom van KUH, of zijn aan KUHeo door derden via een licentie of andere overeenkomst beschikbaar gesteld, en mogen door de Leden slechts gebruikt worden indien en voor zover (de uitvoering van) de Kredietovereenkomst of hun lidmaatschap zulks noodzakelijk maakt.
  14.2 Op de inhoud van Kredietaanvragen rusten intellectuele eigendomsrechten van Kredietaanvragers. Tenzij anders vermeld, verkrijgt een Kredietgevend Lid uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het verstrekken van krediet, en is voor ieder ander gebruik voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietaanvrager vereist.
 1. Vertrouwelijkheid
  15.1 KUH en Kredietgevende Leden zijn verplicht alle informatie over de bedrijfsvoering of de organisatie van de Kredietnemende Leden welke hun bekend wordt in het kader van een Kredietaanvraag of Kredietovereenkomst, vertrouwelijk te behandelen en niet voor enig ander doel aan te wenden dan de uitvoering van de Kredietaanvraag of Kredietovereenkomst.
  15.2 De in artikel 15.1 genoemde plicht tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die zich in het publieke domein bevindt.
  15.3 KUHeo zal de door een Lid verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens die KUHeo vraagt met het oog op de identificatie van een Lid en/of zijn vertegenwoordigers zullen door KUHeo uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.
 1. Privacy
  16.1 Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de algemeen toegankelijke website van KUHeo zijn anoniem. Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de alleen voor Leden toegankelijke Website kunnen ondernemings- en persoonsgegevens bevatten.
  16.2 Op het persoonlijke gedeelte van de Website van KUHeo is een overzicht opgenomen van alle Leden van KUH met de handelsnaam en vestigingsplaats van het Lid. Leden gaan bij voorbaat akkoord met het opnemen van hun gegevens op de Website.
  16.3 Informatie en gegevens van de Leden van KUHeo zullen niet voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt dan in verband met de bedrijfsvoering van KUHeo.
  16.4 KUHeo zal zich bij de uitvoering van haar taken houden aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 1. Rechtskeuze

17.1 Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Kredietnemend Lid, Kredietgevend Lid en/of KUHeo) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem.

6 mei 2016