Hoe werkt KUH? Wij leggen het graag uit.

Kredietunie Haarlemmermeer (KUH) is opgericht door enkele ondernemers uit Haarlemmermeer met steun van MKB-Schiphol-HLMR en het HOP. Met als doelstelling om kansrijke plannen van Haarlemmermeerse ondernemers, via middellange termijn leningen te financieren. Dit is lang niet altijd mogelijk via banken.

KUH is een coöperatie u.a. met een bestuur en een raad van toezicht die uitsluitend op basis van een onkostenvergoeding voor KUH actief zijn. Zowel kredietgevers als kredietnemers worden lid van KUH door een aandeel van € 1.000,-. te kopen. Drie jaar na uitgifte wordt dit aandeel via KUH verhandelbaar onder nieuwe leden. Alternatief is het betalen van een jaarlijkse contributie van € 165,-. De leden van KUH bepalen het beleid.

Leden hebben het recht om zogenaamde perpetuele leden-certificaten (PLC’s) à €. 5.000 per stuk te kopen óf, via het bemiddelingsmodel, samen met andere financiers rechtstreeks een door KUH voorgestelde onderneming te financieren. Met de opbrengst van de PLC’s wordt het KUH-fonds gevuld van waaruit kansrijke plannen van ondernemers (mede) worden gefinancierd. Deze PLC’s worden drie jaar na uitgifte verhandelbaar onder bestaande en nieuwe leden.

NB. i.v.m. de beschikking over een AFM-ontheffing binnen de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies waarvan de KUH lid is het voor kredietgevers ook  mogelijk rechtstreeks, via het bemiddelingsmodel, kredietnemers te financieren.

Op perpetuele ledencertificaten (PLC’s) wordt een rentepercentage van 3,5%* per jaar achteraf vergoed. Het risico van verlies van de investering is vanwege het risksharingmodel beperkt omdat een onverhoopt (gedeeltelijk) verlies op een financiering eerst wordt verhaald op de stroppenpot die wordt opgebouwd. Hierna wordt verhaald op het ledenkapitaal en dan pas op het door alle financiers met de aankoop van PLC’s bijeengebrachte geld. In het geval een kredietgever, samen met andere kredietgevers, waaronder ook KUH, rechtstreeks de financiering van een onderneming verzorgt via het zogenaamde bemiddelingsmodel, is de rentevergoeding 6%* per jaar. Dit percentage is hoger dan bij het eerdergenoemde risksharingmodel. Dit omdat het risico door rechtstreekse deelname in de financiering van de kredietnemer hoger is.

*de ledenvergadering bepaalt deze percentages.

NB. KUH vraagt als rentevergoeding van de kredietnemers een percentage van 8% per jaar. Het verschil tussen de gevraagde rente en de rentevergoeding voor de kredietnemers is bestemd voor de dekking van de kosten van KUH (2%). Bij toepassing van het risksharingmodel is de dekking voor de exploitatiekosten van de kredietunie 2% plus een donatie aan de stroppenpot van 2,5%.

1Elke verzoek tot financiering wordt beoordeeld door de kredietcommissie van KUH. Bij positief advies besluit het bestuur of tot financiering wordt overgegaan. Als het  bemiddelingsmodel van toepassing is besluiten de investeerders zelf tot deelname.
2. Na toekenning van de financiering krijgt de onderneming een coach toegewezen met kennis van zaken en wordt de ontwikkeling van de onderneming periodiek gevolgd.
3. Het gehele betalingsverkeer wordt door KUH afgewikkeld waarbij, in het geval van het bemiddelingsmodel, de gelden via een derdenrekening lopen.
4. De kredietcommissie, het bestuur en de Raad van Toezicht bestaan uit leden met een financiële, bancaire en/of ondernemersachtergrond.

Voor meer informatie: neem contact met ons op.

Kijk ook eens op www.samenwerkendekredietunies.nl voor extra informatie.