KREDIET GEVEN

Kredietunie Haarlemmermeer e.o. (KUHeo)  is op zoek naar leden die gevestigd zijn in Haarlemmermeer e.o., ondernemer zijn of zijn geweest, bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching, en in een bepaalde mate een vrij besteedbaar vermogen hebben dat zij deels ter beschikking willen stellen voor specifieke kredieten. Ook niet-ondernemers die een deel van hun vermogen willen investeren in kredieten van de kredietunie zijn welkom. Wilt u zich opgeven voor het lidmaatschap en krediet geven? Klik dan op onderstaande button. U kunt zich uitsluitend inschrijven als rechtspersoon. Als wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling. U ontvangt bericht van ons.

U ontvangt maandelijks rente op het door u verschafte bedrag in een krediet. Kredieten hebben altijd de vorm van een annuïteitenlening. Het maandelijkse bedrag dat u ontvangt is derhalve een combinatie van rente en aflossing. Iedere maand ontvangt u hetzelfde bedrag tot het einde van de looptijd. Dan is ook het krediet volledig afgelost.

Kredietrisico en rentevergoedingen

Als kredietgevend lid heeft u 2 keuzes voor het ter beschikking stellen van krediet:

Keuze 1:

U kunt Perpetuele ledencertificaten (PLC’s) kopen a €. 5.000,-. Het bestuur van KUHeo beslist op basis van een advies van de kredietcommissie en het kredietbeleid voor welke projecten en aan welke bedrijven financiering wordt verleend. Omdat vanwege dit model alle PLC-houders gezamenlijk het risico van een eventueel verlies op een gefinancierd project dragen, blijft het risico van verlies van het krediet aanmerkelijk beperkter dan in het geval van keuze 2. Dit wordt het risk sharingmodel genoemd. De rentevergoeding op een PLC is 3,5% per jaar achteraf.

Keuze 2:

In het geval u zelf wilt beslissen voor welk project en aan welk bedrijf u uw financiering ter beschikking wilt stellen, kunt u kiezen voor het bemiddelingsmodel. In dit model zorgen één of meer financiers gezamenlijk voor de financiering van een project. Er komt een overeenkomst tot stand tussen u, de kredietnemer en KUHeo. Dit betekent dat u over uw inleg een risico loopt dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag vooraf. Tijdens een krediet is de coach actief, om het kredietrisico te minimaliseren. Het kredietrisico ligt echter niet bij de kredietunie, deze treedt op als bemiddelaar. Wel zal de kredietunie bij onverhoopte problemen met het krediet, namens de kredietgevers de incasso van de restant financiering in samenwerking met professionele partijen, ter hand nemen. De rentevergoeding is, in verband het hogere risicoprofiel dan bij optie 1 een percentage van 6% per jaar dat aan het eind van elke maand wordt uitgekeerd.

Inleg van kapitaal

Nadat uw lidmaatschap is geaccepteerd, kunt u hetzij PLC’s kopen, hetzij intekenen op een kredietaanvraag. De minimum inleg op een kredietaanvraag is € 5.000, de maximum inleg is € 50.000. Als lid kunt u maximaal € 500.000 aan kredieten verschaffen via de kredietunie.

Criteria van lidmaatschap

Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

– de rechtspersoon dient te zijn ingeschreven bij de KvK
– de vestigingsplaats dient te liggen in Haarlemmermeer of omringende gemeenten
– u dient als contactpersoon te zijn aangesteld om de rechtspersoon te mogen vertegenwoordigen
– u koopt een aandeel van €. 1.000 in KUHeo.

Ook coach worden?

Coaches worden bij voorkeur geworven onder de leden. Op het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u aangeven dat u open staat om een kredietnemer te coachen. Hoe het werkt?

De coach

Kredietunie-leden helpen elkaar. Dit doen zij door elkaar krediet te geven. Maar een kredietunie doet meer. In alle gevallen waar een krediet wordt verstrekt, wordt een coach aangesteld. De coach is in de meeste gevallen één van de kredietunie-leden. Deze ondersteunt de kredietnemer en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. Hij is er voor de kredietnemer: hoe succesvoller de kredietnemer is, hoe beter.

Toewijzing coach

Aan ieder lid van de kredietunie wordt gevraagd of hij/zij zich beschikbaar wil stellen als coach. Het bestuur stelt vast of de betreffende persoon voldoet aan het profiel. Daarna verzorgt het bestuur de match tussen kredietnemer en coach.

Overleg met kredietnemer

Kredietnemer en coach overleggen regelmatig over het reilen en zeilen van de onderneming. De coach zal de nodige informatie en cijfers opvragen, zodat hij/zij ook in financiële zin de onderneming kan volgen.

Ledenpagina’s

Zodra u lid bent, krijgt u een inlognaam en wachtwoord. Hiermee krijgt u toegang tot de ledenpagina’s van de kredietunie. Op de ledenpagina’s kunt u zien welke kredietaanvragen open staan voor inschrijving, en kunt u desgewenst inschrijven. Ook ziet u een overzicht van door de kredietunie afgesloten kredieten, en heeft u toegang tot uw persoonlijk overzicht van kredieten die u heeft verschaft. Hierop ziet u welke kredieten lopen, hoeveel u heeft ontvangen, en wat de status is van de laatste betalingen.

Minimum investeringsbeleid

Met het aanvragen van het lidmaatschap geeft u aan geïnteresseerd te zijn om kapitaal ter beschikking te stellen voor de KUH eo via de aankoop van een of meer PLC’s respectievelijk voor kredietaanvragen met een minimum van € 5.000 per jaar, en geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.