Disclaimer

Kredietunie HLMR e.o. gaat, evenals andere kredietunies in Nederland, volgens de initiatiefwet die het CDA heeft ingediend, vallen onder toezicht van de Nederlandse Bank.

(Potentiële) beleggers in Participaties in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om dit Informatie Memorandum, waarvan de voorwaarden deel uitmaken, zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud.

Indien wordt besloten om Participaties, aandelen of PLC’s, te verwerven dienen (potentiële) beleggers onder andere de meest recente beschikbare financiële gegevens van het fonds te beoordelen. Het verstrekken van dit Informatie Memorandum en de uitgifte, overdracht of inkoop van Participaties houdt onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Informatie Memorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatie Memorandum nog juist is.

De Beheerder zal de gegevens in dit Informatie Memorandum actualiseren, zodra daartoe aanleiding bestaat. Het is alleen de Beheerder toegestaan om informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met dit Informatie Memorandum. Indien een ander dergelijke informatie verstrekt, of dergelijke verklaringen aflegt, dient daarop niet te worden vertrouwd als ware het informatie of verklaringen die geautoriseerd is/zijn door of namens het Fonds.

Dit Informatie Memorandum bevat geen aanbod tot verwerving of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van enig ander effect dan de in dit Informatie Memorandum beschreven Participaties.