Heeft u vragen?

Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid hetzij in Perpetuele Ledencertificaten van de KUH eo investeert hetzij zelf bepaalt in welke kredieten hij/zij investeert en voor welke bedragen. De kredietunie treedt in dat geval op als bemiddelaar.

De kredietunie is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is tijdens een afgesloten krediet een coach vanuit de kredietunie actief. Die houdt actief de vinger aan de pols.

Nee. De kredietunie is er “voor en door ondernemers”. We zoeken leden die affiniteit hebben met de Haarlemmermeer eo, ondernemer zijn, of zelf ondernemer zijn geweest. De kredietunie hanteert criteria om te bepalen of een persoon of rechtspersoon lid mag worden van de kredietunie. Deze criteria kun je vinden onder de knoppen ‘Krediet geven’ en ‘Krediet aanvragen’.

De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij/zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem/haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.

De kredietunie is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gaat bijvoorbeeld over het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de kredietunie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.

In het geval van het bemiddelingsmodel bepaalt ieder lid zelf hoeveel geld hij/zij wil investeren in welk krediet. Pas als het krediet is ‘volgetekend’ wordt het ook daadwerkelijk verschaft. Wordt het niet volgetekend, dan ontvangt het lid het geïnvesteerde bedrag binnen 5 werkdagen terug. Uit risico-overweging is er een aantal spelregels. De minimale inleg per krediet is € 5.000 en maximaal € 50.000. Een kredietgevend lid kan maximaal € 500.000 aan kredieten verstrekken via de kredietunie.

De kredietunie werkt en als financier en als kredietbemiddelaar. Dat betekent dat de kredietunie zowel zelf in kredieten kan participeren en dat leden ook individueel beslissen hoeveel geld zij in een bepaald krediet willen steken. Pas als voldoende geld is opgehaald voor een krediet, regelt de kredietunie dat het krediet wordt verschaft.

Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats verschaffen ondernemers elkaar direct krediet. De kredietunie zorgt ervoor dat dit mogelijk is en wikkelt alle administratie en geldstromen grotendeels automatisch af. Er is geen dure organisatie nodig om dit uit te voeren. Een kredietunie is zeer kostenefficiënt. In de tweede plaats ligt het kredietrisico bij de individuele leden, in het geval van het bemiddelingsmodel, of bij alle leden, in het geval van het risksharingmodel. Gezien het cooperatieve karakter van de kredietunie en de inzet van coaches is het risico op wanbetaling lager dan bij een bank, waardoor de stroppenpot aanmerkelijk lager kan zijn. .

Enkele redenen daarvoor zijn:
– je leent niet alleen geld maar ook ondersteuning krijgt van een coöperatie;
– omdat je zo je groeiplannen toch kunt uitvoeren;
– een van de kredietgevers gaat je als coach actief begeleiden;
– je wordt lid van een community van ondernemers die je kent uit dezelfde regio;
– de kosten en het rentepercentage zijn relatief gunstig, zeker als rekening gehouden wordt met gratis coaching.

Nee, de kredietunie financiert tot maximaal 7 jaar terwijl grond een veel langere financieringstermijn heeft. De kredietunie richt zich vooral op investeringen gericht op groei en werkgelegenheid.

Nee, de Kredietunie financiert investeringen die gericht zijn op groei en werkgelegenheid. Herfinanciering past hier niet bij.

In artikel 3.5 staat: Geldnemer is niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de Lening over te gaan. Dit is het vertrekpunt, als de leden later besluiten dit toch toe te staan zonder dat boeterente verschuldigd is, dan beslist de ledenvergadering.

De bestuursleden mogen dit wel; dit geldt niet voor de RvC.

Bestuursleden hebben sinds november 2013 al vele uren zonder enige vergoeding besteed. De planning is dat bestuursleden met ingang juli 2017 een vaste onkostenvergoeding van e. 250,- per maand zullen gaan ontvangen. Voor de leden van de RvC geldt geldt met ingang van de dezelfde datum een vaste onkostenvergoeding van e. 125,-.

In het businessplan wordt ervan uitgegaan dat de KUH eo in 2016 een aanloopverlies zal boeken dat vrijwel geheel door een verkregen subsidie van de provincie Noord Holland van totaal €. 40.000 wordt afgedekt. Voor het jaar 2017 wordt ingezet op een quitte resultaat waarna in 2018 een postief resultaat wordt voorzien. Vanaf 1 juli 2016 wordt verwacht tot kredietverlening te kunnen overgaan. Voorde eerste 12 maanden wordt ingezet op de financiering van 10 projecten voor een totaalbedrag van €. 500.000.

Ga naar het tabblad Krediet geven. Daar staat een online aanvraagformulier. Nadat u deze heeft verzonden, wordt uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een inlogcode voor de website.

Het kan zijn dat u uw wachtwoord nog een keer moet invullen en dan lukt inloggen alsnog. Of ververs uw pagina, daarna lukt het meestal wel. Lukt het dan nog niet, stuur ons dan een email op info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Sinds de start in in 2014 hebben we verschillende aanvragen gehad die we niet konden honoreren omdat er nog geen financiering beschikbaar was.

Staan uw vragen er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ook kijken op www.samenwerkendekredietunies.nl.